Home » PSALMEN BIDDEN » Psalm 25

Psalm 25 (24)

Vertrouwvol gebed om genade en heil

De hoop wordt niet teleurgesteld( Rom. 5,5) 

 

 1 Tot U in den hoge richt ik mijn geest,

            tot U, Heer mijn God.

 2 Op U vertrouw ik, beschaam mij niet,

            laat niemand de spot met mij drijven.

 3 Want wie op U rekent wordt nimmer beschaamd;

            beschaamd worden zij die op U niet vertrouwen.

 4 Wijs mij uw wegen, Heer,

            leer mij uw pad kennen.

 5 Leid mij volgens uw woord,

            Want Gij zijt mijn God en Verlosser.

   Op U stel ik altijd mijn hoop,

            omdat ik vertrouw op uw goedheid.

 6 Gedenk uw barmhartigheid, Heer,

            uw altijd geschonken ontferming.

 7 Herinner u niet het kwaad van mijn jeugd,

            maar denk aan mij met erbarmen.

 8 De Heer is goed en rechtschapen,

            daarom wijst Hij zondaars de weg.

 9 Hij leidt de geringe langs eerzame paden,

            Hij leert de eenvoudige wat hij moet doen.

10 De wegen van God zijn goed en betrouwbaar

            voor ieder die zijn verbond onderhoudt.

11 Gij zult om uw Naam, Heer, mijn zonden vergeven;

            ik weet dat ik zwaar heb misdaan.

 

         II

12 Wie is het die eerbied heeft voor de Heer?

            de Heer zal hem leren zijn weg te kiezen.

13 Hij zelf zal voorspoed genieten,

            zijn kinderen erven het land.

14 Een vriend is de Heer voor hen die Hem vrezen,

            Hij toont hun de waarde van zijn verbond.

15 Mijn ogen zijn steeds op de Heer gericht,

            want Hij zal mijn voet uit het vangnet bevrijden.

16 Heer, wend u tot mij en wees mij genadig,

            want eenzaam ben ik en hulpeloos.

17 Verlicht de druk die mijn hart beklemt,

            verlos mij van al mijn angsten.

18 Zie toch mijn ellende, mijn zwoegen,

            vergeef mij wat ik misdeed.

19 Mijn vijanden, zie hoe velen het zijn,

            hoe zij mij meedogenloos haten.

20 Bescherm mijn leven en red mij hieruit,

            laat mij niet vergeefs naar U vluchten.

21 Laat onschuld en deugd mijn beschermers zijn,

            omdat ik mijn hoop stel op U, Heer.

22 Mijn God, maak Israël vrij

            van alles waardoor het gekweld wordt.