Home » PSALMEN BIDDEN » psalm 103

psalm 103

Loflied op Gods barmhartigheid

Dank zij de innige barmhartigheid van God heeft de opgaande
zon uit de hemel op ons neergezien (vgl. Lc. 1.78)
 
 1 Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
          zijn heilige naam uit het diepst van uw wezen!
 2 Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
          vergeet zijn weldaden niet!
 3 Hij is het die u uw schulden vergeeft,
          die u geneest van uw kwalen.
 4 Hij is het die u van de ondergang redt,
          die u omringt met zijn gunst en erbarmen;
 5 Die heel uw leven met voorspoed vult,
          die u verjongt als de arend.
 6 De Heer is rechtvaardig in al wat Hij doet,
          Hij laat de verdrukten recht wedervaren.
 7 Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend,
          Hij toonde zijn werken aan Israëls volk.
 
         II
 8 De Heer is barmhartig en welgezind,
          lankmoedig en goedertieren.
 9 Hij blijft niet voortdurend verwijten maken,
          Hij is niet voor eeuwig vertoornd.
10 Hij handelt met ons niet zoals wij verdienen,
          vergeldt ons niet onze schuld.
11 Zo wijd als de hemel de aarde omspant,
          zo alomvattend is zijn erbarmen.
12 Zo ver als de afstand van oost tot west,
          zo ver verdrijft Hij van ons de zonde.
13 Zozeer als een vader zijn kinderen liefheeft,
          zozeer heeft de Heer zijn dienaren lief.
14 Hij weet toch waaruit Hij de mens heeft gemaakt,
          Hij denkt eraan dat wij slechts stof zijn.
15 De mens is als gras dat spoedig verdort,
          hij bloeit maar zo kort als een veldbloem.
16 De storm strijkt erlangs en hij is er niet meer,
          er blijft geen spoor van hem over.
 
         III
17 Maar Gods erbarmen blijft altijd en eeuwig,
          rechtvaardig is Hij voor geslacht na geslacht,
18 voor allen die trouw zijn verbond onderhouden,
          zich houden aan wat Hij gebiedt.
19 De Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd,
          Hij voert heerschappij over heel het heelal.
20 Verheerlijkt de Heer, al zijn hemelse boden,
          machtige uitvoerders van zijn bevel.
21 Verheerlijkt de Heer, al zijn legerscharen,
          trouwe knechten die doet wat Hij wil.
22 Verheerlijk de Heer, al wat Hij gemaakt heeft,
   overal waar zich zijn macht openbaart;
          verheerlijk, mijn ziel, de Heer.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

Maak een Gratis Website met JouwWeb