Home » H.GEEST EN GEBEDEN » Noveen om de komst van de H.Geest

Bid mee in voorbereiding op Pinksteren: noveen om de komst van de Heilige Geest
De Nederlandse bisschoppen nodigen gelovigen uit om vanaf Hemelvaart met het woord van God op
weg te gaan naar Pinksteren. Zij doen dit door het aanbieden van een noveen waarin aan de hand
van de schriftlezingen van de dag gebeden wordt om de komst van de Heilige Geest.
De bisschoppen hopen dat gelovigen die ter voorbereiding op Pinksteren samen of alleen de noveen
bidden, mogen ervaren dat de Heilige Geest ons leven geeft en ons bestaan vernieuwt. De tekst van
de noveen is afkomstig van de Katholieke Bijbelstichting.
'Noveen' is afgeleid van novena en novem dat 'negen' betekent. Een noveen is een gebed, of eigenlijk een reeks gebeden die

                                                                                                                                 gedurende  negen opeenvolgende dagen wordt gebeden.

                                                                                                                                                                   uit rkkerk.nl

14 Mei


vrijdag heilige Mattias, apostel

Handelingen 1,15-17.20-26; psalm 113; Johannes 15,9-11
Schriftwoord – Die machtelozen tilt uit het stof (psalm)

EERSTE dag van de noveen: we bidden om de heilige Geest

 

Kom, Schepper Geest / Veni, creátor Spíritus

 

Kom, Schepper Geest, daal tot ons neer,

houd Gij bij ons uw intocht, Heer;
vervul het hart dat U verbeidt
met hemelse barmhartigheid.

Gij zijt de gave Gods, Gij zijt
de grote Trooster in de tijd,
de bron waaruit het leven springt,
het liefdevuur dat ons doordringt.

Gij schenkt uw gaven zevenvoud,
o hand die God ten zegen houdt,
o taal waarin wij God verstaan,
wij heffen onze lofzang aan.

Verlicht ons duistere verstand,
geef dat ons hart van liefde brandt,
en dat ons zwakke lichaam leeft
vanuit de kracht die Gij ons geeft.

Verlos ons als de vijand woedt,
geef ons de vrede weer voorgoed.
Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad,
geen ongeval ons leven schaadt.

Doe ons de Vader en de Zoon
aanschouwen in de hoge troon,
o Geest van beiden uitgegaan,
wij bidden U gelovig aan.

 

Mattias wordt in de plaats van Judas gekozen in de kring van de twaalf apostelen. Hij is een
ooggetuige van de verkondiging door Jezus, van zijn tekenen en zijn lijden, zijn dood en verrijzenis.
Door dit apostel-ambt wordt hij een licht voor velen. Hij nodigt allen uit om ook toe te treden tot de
kerk van de apostelen, tot de geloofsgemeenschap van Christus Jezus. Mede dankzij hem klinken de
psalmen over heel de aarde van ochtendgloren tot avondrood en wordt verkondigd dat God
machtelozen en armen optilt en in het midden zet door Christus.

GEBED – Heer Jezus: met de liefde waarmee de Vader U liefheeft, hebt Gij ook ons lief. Gij nodigt ons
uit om die liefde aan elkaar te geven. Door liefde kunnen we machtelozen uit het stof en armen van
vuilnishopen weghalen. Laat ons zo meer en meer uw leerlingen worden. Gij die ons roept en leeft in
eeuwigheid. Amen.

 

15 Mei

zaterdag na zondag 6 van Pasen

Handelingen 18,23-28; psalm 47,2-3.8-10; Johannes 16, 23-28
Schriftwoord – Tot nu toe hebben jullie niets gevraagd in mijn Naam (Johannes)

TWEEDE dag van de noveen: we bidden om de heilige Geest

Kom tot ons o Heilige Geest

Kom tot ons, o Heilge Geest,
ontsteek in ons het vuur van uw Liefde.
Kom tot ons, o Heilge Geest,
Kom tot ons, o Heilge Geest.


Met Hemelvaart is een overgang ingezet. Jezus is naar de Vader gegaan. Nu nodigt Hij zijn
leerlingen, en ook ons, uit om wat wij vragen aan de Vader, te vragen in zijn Naam. Dat zal ons de
volkomen vreugde schenken. Want, zo zegt Hij ons, Hij is onze voorspreker bij de Vader. Voor zijn
heengaan leert Hij de leerlingen al bidden in zijn Naam: ... Uw wil geschiede op aarde zoals in de
hemel. Zelf heeft Hij getoond dat leven en gebed één moeten zijn. Het is daarom dat veel van onze
gebeden eindigen met de woorden ‘door Christus onze Heer’. Wij bidden met Hem en op zijn
voorspraak.

Gebed – Heer Jezus, Gij zelf bent onze voorspreker bij de Vader. Wij bidden U: schenk ons de
vreugde van de verbondenheid met U en met de Vader. Laat de Geest over ons vaardig worden,
zodat we die vreugde vinden en passende vruchten dragen. Gij die leeft in eeuwigheid. Amen.


16 mei

zondag 7 van Pasen

Handelingen 1,15-17.20a.20c-26; psalm 1-3,1-2.11-12.19-20ab;
1 Johannes 4,11-16; Johannes 17,11b-19
Schriftwoord – Met ons een getuige worden van zijn verrijzenis (Hand)

DERDE dag van de noveen: we bidden om de heilige Geest

Geest van God, adem van leven

Geest van God, Adem van leven
Geest van God, Adem van vuur,
Geest van God, troost en kracht:
u heiligt ons.

1.Kom o Geest, kom in ons hart
kom o Geest, wees ons nabij;
Geest van leven, Geest van moed:
Wij zien naar u uit

2.Kom, o Geest van heiligheid,
Geest van waarheid kom in ons,
Geest van liefde maak ons één:
wij zien naar U uit.

3.Kom o Geest, houd ons bijeen,
Geest van vuur brandt in ons hart.
Kom, o Geest, maak ons nieuw:
wij zien naar u uit.

 

Petrus volgt Jezus en zoekt mensen die met hem willen getuigen van de verrijzenis van Christus. Die
roepstem klinkt nu. Dankzij ouders en voorouders, heiligen en vele vrome mensen heeft het
getuigenis over de verrijzenis ook ons hart bereikt. Nu daagt Petrus ons uit. Dur- ven wij deze taak op
ons te nemen om met ons leven getuige te zijn van de verrijzenis? Dat dat geen eenvoudige taak is,
weten we. Maar dat het een vreugdevolle taak is, mag ook gezegd worden. Wij mogen ons voegen in
de kring van leerlingen van Jezus, d.w.z. Jezus volgen.

GEBED  – Heer Jezus, Gij hebt Petrus, Andreas, Johannes, Jakobus en zovelen geroepen in uw dienst.
Door de eeuwen roept Gij mensen om te getuigen van het evangelie van uw verrijzenis. Wij bidden
U: roep ook ons dat wij het wagen en ons geven met heel onze ziel, ons hart en ons vermogen. Dat
uw Geest over ons vaardig wordt en dat wij in uw waarheid blijven. Gij die leeft in eeuwigheid.
Amen.

17 Mei

maandag na zondag 7 van Pasen

Handelingen 19,1-8; psalm 68,2-7; Johannes 16,29-33
Schriftwoord – Voor wezen een vader; voor weduwen een steun (psalm)
VIERDE dag van de noveen: we bidden om de heilige Geest

Kom, o Geest van Heiligheid

Kom, o Geest, van heiligheid.
Kom, o Geest, van genade.
Kom, o Geest, van vuur.
Kom ontvlam ons hart.

1. Kom, Geest van de Vader,
wees Gij het Licht.
Toon aan de wereld
Gods aangezicht.

2. Gij ware getuige,
Gij schenkt ons kracht,
om te getuigen
dat Jezus leeft.

3. Gij geurige balsem,
de levensbron.
Versterk ons hart,
genees onze pijn.

4. Gij Geest van de vreugde,
ziel van Gods volk.
Wek in ons hart
een lied voor het Lam.

5. Gij straalt uit de hemel,
vuur uit de wolk.
Gij maakt het kruis
tot heil voor uw volk.

6. Laat ons de liefde
van God ondervinden.
Wijs ons de weg
naar het hart van de Heer.

Gerechtigheid doen is een belangrijk thema in de psalmen. Wie gerechtigheid ziet gebeuren, krijgt
weer hoop en ziet het licht te midden van allerlei chaos. ‘Voor wezen een vader en voor weduwen
een steun’, zo is God voor mensen in het nauw. Wezen missen de liefde- volle, beschermende en
opvoedende hand. Weduwen missen de lief- de volle, trouwe hand en de schouder waar tegen je
altijd mag uithuilen. Er zijn meer eenzamen. De groep wordt aangevuld met gevangenen en
verwaarloosden. Wie rechtvaardig is, doet met de handelwijze van God mee. Door zijn Geest geeft
Hijzelf ons de kracht.
Gebed – Heer, wij vragen U: laat de kracht van de heilige Geest over ons komen om ons te helpen uw
wil trouw ter harte te nemen en door een heilig leven ten uitvoer te brengen. Door Christus onze
Heer. Amen.

18 mei

dinsdag na zondag 7 van Pasen

Handelingen 20,17-27; psalm 10-11.20-21; Johannes 17,1-11a
Schriftwoord – dit is het eeuwige leven: dat zij U kennen, de enige ware
God en Hem die Gij gezonden hebt (Johannes)

VIJFDE dag van de noveen: we bidden om de heilige Geest

Kom, Schepper Geest


Op de avond van zijn lijden bidt Jezus allereerst voor zichzelf. Daar- na voor de mensen die God aan
Hem heeft toevertrouwd. Dat zijn zijn eerste leerlingen. Zij hebben uit de mond van Jezus mogen
horen welke boodschap God aan de wereld wil meedelen. Hij bidt voor hen. Jezus bidt ook voor ons
die in Hem geloven. En Hij houdt ons voor dat wij het eeuwige leven zullen ontvangen als wij God
kennen en de Zoon. Zo mogen wij delen in de liefde en de verbondenheid die er is tussen Vader,
Zoon en heilige Geest.

GEBED – Barmhartige God, door uw Zoon hebben wij U leren kennen. Dat is de vreugde waaruit wij
leven. Wij vragen U: moge de heilige Geest die Gij ons beloofd hebt, in ons wonen en ons maken tot
een tempel van zijn heerlijkheid. Door Christus onze Heer. Amen.

19 mei

woensdag na zondag 7 van Pasen

Handelingen 20,28-38; psalm 68, 29-36; Johannes 17,11-19
Schriftwoord – Weest daarom waakzaam en vergeet niet dat ik u het goed hebt voorgehouden (Handelingen)

ZESDE dag van de noveen: we bidden om de heilige Geest

Kom tot ons o Heilige Geest

Paulus neemt afscheid van de mensen in Efeze met wie hij zo lang is opgetrokken. Hij weet dat ze
hem niet meer levend zullen zien. Nu smeekt hij hun om waakzaam te zijn. Waakzaam om het woord
van God te bewaren, om zo de geloofsgemeenschap op te bouwen en de zwakken te hulp te
schieten. Dat zegt Paulus ook tegen ons: waakzaam zijn. Je niet in de war laten brengen, maar trouw
blijven aan het evangelie. Dat bouwt op. Zo kunnen we een voorbeeld zijn voor elkaar en voor
anderen. Zo kunnen we, in de kracht van de Geest, ook een steun zijn voor anderen die in nood zijn.

GEBED – Barmhartige God, door het woord van de heilige apostel Paulus roept Gij ons op om
waakzaam te zijn en om elkaar het goede voor te houden. Wij bidden U: schenk ons de heilige Geest
die ons bewaart en aanzet om U onophoudelijk te dienen en het goed te doen. Door Christus onze
Heer. Amen.

20 mei

donderdag na zondag 7 van Pasen

Handelingen 22,30+23,6-11; psalm 16,1-11; Johannes 17,20-26
Schriftwoord – Daarom ben ik vrolijk en blij van geest (psalm)

ZEVENDE dag van de noveen: we bidden om de heilige Geest

Geest van God, adem van leven

In psalm 16 spreekt de dichter, na God gedankt te hebben, over zich- zelf. Door te bidden is hij tot
rust gekomen, en weet hij helder hoe de relatie is tussen God en hemzelf is. Hij spreekt zijn volledige
vertrouwen in God uit: ‘Gij zult mij de weg van het leven wijzen’. Dat is niet alleen bijzonder om te
lezen, maar het is ook een oproep aan ons. Met welke woorden drukken wij ons vertrouwen in God
uit? Kunnen de woorden van de psalm ook ons gebed zijn?

GEBED – Steeds houden wij onze ogen op U gericht, God. Gij houdt ons overeind en Gij wijst ons de
weg van het leven. Wij vragen U: laat uw Geest ons zijn gaven schenken, zodat wij ons volledig geven
aan U en zo ons leven in overeenstemming brengen met uw wil. Door Christus onze Heer. Amen.

21 mei

vrijdag na zondag 7 van Pasen

Handelingen 25,13-21; psalm 103,1-2.11-12.19-20; Johannes 21,5-19
Schriftwoord – Wel hadden zij bepaalde kwesties tegen hem op het gebied van hun eigen geloof (Handelingen)

ACHTSTE dag van de noveen: we bidden om de heilige Geest

Kom, o Geest van Heiligheid

Paulus zit gevangen om verantwoording af te leggen van zijn geloof. De Romein Festus, die recht
moet spreken in deze zaak, heeft geen kennis van zaken. Hij durft Paulus niet te veroordelen. Hij
durft hem ook niet vrij te laten. Hij hoort wel dat er bepaalde kwesties zijn op het gebied van geloof
en over een zekere Jezus. Dat overkwam Pau- lus. Het overkwam zovele christenen in de loop der
eeuwen en het overkomt christenen nog altijd. Deze tekst mag ons de ogen openen voor wat er
gaande is in de wereld van vandaag. Blijven we staan bij zoveel onwetendheid? Kunnen we
vrijspreken over ons geloof?

GEBED – God, Gij hebt ons de toegang ontsloten tot het eeuwig leven door de verheerlijking van uw
Gezalfde en door de verlichten- de komst van de heilige Geest. Wij vragen U: mogen wij groeien in
toewijding aan U en komen tot een groter geloof en opkomen voor die mensen die gevangen zitten
omwille van hun geloof in U. Door Christus onze Heer. Amen.

22 mei

zaterdag na zondag 7 van Pasen

Handelingen 28,16-20.30-31; psalm 11,4-8; Johannes 21,20-25
Schriftwoord – Goeden en slechten doorziet Hij (psalm)

NEGENDE dag van de noveen: we bidden om de heilige Geest

Kom, Schepper Geest

De psalmdichter schouwt de Heer in zijn hemels paleis. Hij ziet niet alleen God. Hij ziet in hoe God
kijkt. God ziet ons, goeden en slechten. Hij ziet hoe er goed wordt gedaan, maar ook hoe mensen de
wereld, de samenleving en elkaar ontwrichten. De dichter ziet in dat God recht zal spreken. Het
oordeel van God komt in de vorm van zijn Zoon, die gekomen is opdat al wie in Hem gelooft niet
verloren gaat. Ondertussen zien we als leerlingen van Jezus de ellende op de wereld: het onrecht, de
oorlogen, de vervolgingen. Bevrijd van ons onrecht door Christus zijn we geroepen om ons geloof
werkzaam te laten zijn.
Gebed – Rechtvaardige God, Gij doorziet ons allen, goede en slechten. Gij zijt rechtvaardig en komt
op voor mensen in nood. Wij bidden U: moge de heilige Geest over ons allen komen. Dat wij zien
zoals Gij ziet. Dat wij recht doen zoals Gij wilt. Dat wij opkomen voor mensen die naar U uitzien. Door
Christus onze Heer. Amen.

23 mei

Pinksterzondag

Handelingen 2,1-11; psalm 104,1.24.29-32.34; 1Korintiërs 12,3b-7.12-13
ofwel Galaten 5,16-25; Johannes 20,19-23
Schriftwoord – Leeft naar de Geest (Galaten)

Wat de apostel Paulus van een gelovige verwacht, is: leven naar de Geest. Hij plaatst twee
levenswijzen scherp tegen over elkaar: leven uit de zelfzucht of leven uit de Geest. Beide
levenswijzen brengen heel verschillende vruchten. De basis van de keuze is het verlangen bij Christus
Jezus te horen. Daarbij komt: het leven is ons gegeven door de Geest. Nu mogen wij leven volgens de
Geest, namelijk in liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid en
ingetogenheid. Durf ik me dit zo eigen te maken dat het al mijn handelen en spreken kenmerkt? Wat
is de vrucht van mijn leven?

GEBED – Algoede Vader, op Pinksteren hebt Gij ons de heilige Geest geschonken. De Geest geeft ons
leven en vernieuwt ons bestaan. De vruchten van de Geest zijn de basis van christelijk leven. Geef dat
wij volgens de Geest kunnen leven. Dat zo uw schepping vernieuwd wordt. Door Christus, onze Heer.
Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Maak een Gratis Website met JouwWeb