Openingsgebed:

Geleid door het geloof heb ik naar U gezocht, Drie-éne God, zoveel ik maar kon,
zoveel als U mij het vermogen gaf. Ik heb verlangd met het verstand te zien wat ik geloofde.
Heer, mijn God en mijn enige hoop, verhoor mij, opdat ik niet moe word U te zoeken.
In tegendeel Heer, ik bid U: laat mij altijd vurig zoeken naar uw Gelaat.
U geeft de kracht om te zoeken. U liet U al vinden, want U hebt mij hoop gegeven.
Waar U de hoop hebt geopend: ontvang mij bij het binnentreden.
Waar U de deur nog gesloten houd: open voor mijn kloppen.
Kom Jezus, kom.
AMEN
 
overweging:
 
Gebed is spreken met God. We leren het stilaan. Het is een levenswerk. Het is belangrijk onze gevoelen niet te onderdrukken, maar onze angsten, onze vreugden, onze triestheid aan de Heer toe te vertrouwen. En stilaan zal het licht komen opdagen. Wij zijn zo ongeduldig. En toch, de boom van ons leven groeit zonder dat je het ziet. Pas na jaren besef je zelf de groei.
 
Onze groei is Gods Liefde. Zijn hand op ons pad. Al lopende begeleidt Hij ons voor zijn liefdestekens en het is alsof onze ogen steeds opnieuw opengaan. Liefde wordt aangewakkerd en onderhouden door tekens. Woorden of handelingen die de ander laten aanvoelen dat je van hem houdt. Bij speciale gelegenheden zijn dat geschenken of bloemen. Maar in het leven van elke dag zij dat liefdevolle woorden uit het hart, aanrakingen gedragen door liefde. Het is niet zo belangrijk wat die woorden zijn of die handelingen, maar wel wat erin steekt aan liefde. Zulke tekens wakkeren het vuur telkens weer aan. Een glimlach, een blik, een simpel woord kan wonderen verrichten. Maar waar halen we de kracht vandaan , om zelf een teken van Zijn liefde te zijn? Zonder Hem gaat het helemaal niet. Hij is onze Gids. Dé Gids. Hij is ook ons voorbeeld. Hem moeten we navolgen om te blijven groeien. Hij alleen kan ons helpen. Zijn genade is de kern van alles. Niemand kan Hem vervangen. Zijn Rijk, dat is het land waarin we leven. Voor Hem moeten we werken, om dat Rijk uit te bereiden door alle mensen. Allen daarin kunnen we echt gelukkig zijn. Wie dat mist, mist de kern van zijn bestaan. En hij weet niet wat hij tekort heeft: Gods geschenken.
 

Voorbede:

Jezus onze Heer, wij bidden voor de Kerk. In het bijzonder voor alle mensen die bij onze geloofsgemeenschap betrokken zijn: hier in 't Laar of elders in onze parochie. Maak ons één in liefde en geloof, zodat we elkaar kunnen dragen in nabijheid en gebed. Laat ons bidden:
 
Jezus onze Heer, U bent ons vanavond zo nabij in het Allerheiligste Sacrament. Daarom bidden wij voor alle mensen die het moeilijk hebben; die Uw Aanwezigheid op dit moment niet ervaren. Dat zij vervuld worden door Uw Geest, die alles nieuw maakt. Laat ons bidden:
 
Jezus onze Heer, wij bidden voor de zieken. Wij vertrouwen hen aan U toe, omdat wij geloven dat U de ware Geneesheer bent van lichaam en geest: Laat ons bidden:
 
Jezus onze Heer, wij bidden in de stilte van ons hart voor onszelf. U kent onze noden en weet wat wij het meeste nodig hebben ( .... stilte ... ) Laat ons bidden:

Gebed: God wij danken U dat wij alles wat ons hart bezighoudt bij U mogen brengen. Verhoor onze gebeden en wees ons nabij. Dat vragen wij U door Christus onze Heer, Amen  

 

Gebed
 
"Meester,  waar verblijft Ge?" Dit was de vraag die Jezus op een dag door twee jonge mannen gesteld werd. Het gebeurde aan de oevers van de Jordaan. Jezus was daarheen gegaan om van Johannes het doopsel te ontvangen. Maar de Doper zei toen hij Jezus naar zich toe zag komen: 'Zie het Lam van God.' Deze profetische woorden wezen op de Verlosser: op Christus die zijn leven zou geven voor de redding van de wereld. En zo wees Johannes zelfs vanaf de doop in de Jordaan op de Gekruisigde. Twee leerlingen van Johannes die deze woorden hoorden volgden Jezus. Is dit niet opmerkelijk?
 
Toen Jezus hun vroeg: 'Wat verlangt gij?' antwoordden zij Hem met een vraag: 'Meester waar verblijft Ge?' Jezus antwoordt: 'Kom en zie'. 'Daarop gingen zij mee en zagen waar Hij zich ophield. Die dag bleven zij bij Hem.' Zij werden de eerste leerlingen van Jezus. Met al hun vragen staan deze leerlingen heel dicht bij ons. Hun vragen komen voort uit een zoektocht, zoals ook wij onze eigen weg zoeken in de zichtbare wereld en door de zichtbare wereld heen naar God. Ieder van ons kan de woorden van de psalmist herhalen: "Uw aanschijn Heer, wil ik zoeken. Wend uw aangezicht niet van mij af.  
 
Slotlied: 
 
 Tantum Ergo
 
 Yvette