Home » PSALMEN BIDDEN » psalm 139

psalm 139

De Heer doorschouwd alles

Wie kent de gedachte des Heren?
Wie is Zijn raadsman geweest? (Rom.11,34)
 
  1 Gij kent mij heer en Gij doorschouwt mij
  2 Gij ziet mij waar ik ga of sta
     Van verre kent Gij mijn gedachten,°
  3 Gij weet waarom ik bezig ben of rust,
     Gij let op al mijn wegen.
  4 Heer, voor het woord nog op mijn tong is,
     Weet Gij reeds wat ik zeggen ga._
  5 Waar ik mij wend, Gij staat op wacht,
     Uw hand rust altijd op mijn schouder.
  6 Uw kennis is voor mij te wonderbaar,
zo hemelhoog, dat ik ze niet kan vatten._
  7 Waar zou ik ooit ontkomen aan Uw geest,
     waar zou ik mij voor Uw gelaat verbergen?
  8 Al stijg ik naar de hemel op: daar zijt Gij reeds
     al daal ik in het dodenrijk; Gij zijt aanwezig;
  9 Alleen ik ook de vleugels van de dageraad
     en strijk ik neer aan gene zijde van de zee:
10 Ook daar is het Uw hand die mij blijft leiden,
     ook daar houdt Gij mij stevig vast.
11 En zeg ik laat het duister mij dan dekken,
     Laat alle licht verzwolgen worden door de nacht,
12 Dan zal de duisternis voor U niet donker zijn,°
     de nachten even helder als de dagen;
     voor U zijn licht en duisternis gelijk.
13 Want wat er in mij is hebt Gij geschapen,
     Gij hebt mij als een weefsel in de moederschoot gevormd.
14  Ik dank U voor het wonder van mijn leven,
     voor alle wonderwerken die Gij hebt gemaakt._
     Gij weet ook alles wat er omgaat in mijn geest,
15  mijn diepste wezen is U niet verborgen.
     Toen ik geheimnisvol werd voortgebracht,
     mijn levensdraden in de schoot gevlochten werden,
16 Toen zagen reeds Uw ogen al mijn daden,
     zij waren reeds beschreven in Uw boek.
     Mijn dagen waren al door U geteld
     voordat de eerste nog was aangebroken.
17 Maar hoe onpeilbaar zijn Uw plannen, God,
     hoe afzienbaar in hun menigvuldigheid.
18 Ga ik ze na, het zijn er meer dan korrels zand
     en aan het eind heb ik van U nog niets begrepen._
23 Doorzoek mij, God, en peil mijn hart,
     beproef mij en beoordeel mijn gezindheid.
24 Zie of ik soms verkeerde wegen ga
     en leid mij langs beproefde paden.