Uitstelling van het H. Sacrament: (lied uit de map)

Gebed:

In geloof sla ik mijn blik vol hoop en vertrouwen tot U op, Heer Jezus.
U bent de Gever van alle goeds en ik vertrouw op de hulp van uw genade.
Laat uw liefdevolle Aanwezigheid in mij het goddelijk evenbeeld vernieuwen,
waarnaar ik geschapen werd.
U hebt gezegd: “Wie mijn Vlees eet en mijn Bloed drinkt,
heeft het eeuwige leven.” Op dit woord stel ik al mijn hoop.
Wie zou ik zijn als ik er niet op had vertrouwd de goedheid van de Heer
te genieten in dit land van de levenden?
Schep in mij een nieuw en zuiver hart dat U standvastig en trouw bemint
en dat van uw Goedheid getuigd elke dag van mijn leven.
Heer Jezus, mijn hart verlangt zo naar innerlijke rust en vrede.
Ik heb op vele wijze gezocht maar nergens kan ik die diepe rust en vrede vinden.
Ze noemen U vredevorst.
Wilt U mijn ziel vrede en rust geven waar ik zo naar verlang.
Heer Jezus, ik draag mijn ziel aan U op met mijn angsten, zorgen, verdriet, pijn en onrust.
U alleen kunt mijn ziel genezen zodat ik die goddelijke rust kan ervaren in U.
Neem mij op in Uw liefdevolle omarming en was mij schoon van alle duisternis en onrust.
Ik nodig U uit in mijn leven om mijn leven te leiden en mij dicht bij U te brengen.
Ik dank U dat ik mijn zielenlast aan U mag geven en dat U deze van mij wil afnemen,
want U droeg reeds het zwaarste deel, uit liefde voor mij. Amen.
 

Overweging:

De volken zullen U loven, o God. ‘God, laat uw aanschijn over ons lichten, en wees ons genadig’.Wij kunnen niet buiten Gods zegen.Daarom bidden wij: dat Hij zijn Aanschijn over ons laat lichten; dat het licht van zijn kennis in ons duistere hart mag stralen; dat zijn goddelijke Geest licht schenkt aan ons beneveld verstand; en dat wij met trots mogen zeggen: ‘De Heer liet zijn licht over ons opgaan’. Dat zijn licht over ons opgaat, danken wij aan zijn barmhartigheid en de eerste vrucht daarvan is de vergeving van onze schuld. Wat de volken verwachten als zij bidden: ‘Laat uw aanschijn over ons lichten’, leert ons het vervolg van de psalm: ‘Dat men op aarde uw wegen zal kennen: uw wegen zijn heil - laat de volken dat zien’ Wij bidden dat God zijn aanschijn over ons laat lichten: opdat wij op aarde zijn weg zullen kennen, dat wil zeggen: dat wij Christus mogen opnemen in ons eigen leven, want daardoor komen we tot God. Leven is Christus, zoals Hij van zichzelf in het evangelie getuigt: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’ en: ‘Niemand komt tot de Vader, tenzij door Mij’ (Joh. 14, 6).

Dat Jezus het ‘heil’ wordt genoemd, ligt besloten in de Naam van de Heer. Want ons woord ‘heil’ is in het Hebreeuws ‘Jezus’. Dit wordt bevestigd door de engel die tegen Jozef zegt over Maria: ‘Zij zal een zoon ter wereld brengen die gij Jezus moet noemen, want Hij zal zijn volk redden uit hun zonden’. Maar wij zijn niet bij machte zo iets groots te verkondigen als wij niet worden verlicht door het gelaat van de Heer. Immers, volgens het evangelie is Hij zelf ‘het licht van de wereld’

Voorbede:
 
Heer Jezus wij bidden voor allen die Uw Woord in de wereld verkondigen.
Voor de priesters, diakens en allen die U willen volgen.
Dat zij de kracht mogen vinden om dit met liefde en vreugde te doen.     
Laat ons bidden….
 
Heer wij weten dat er velen zijn die lijden onder geweld, onderdrukking,
honger, verwaarlozing en eenzaamheid.
Daarom bidden wij dat Uw Lijden voor hen een bron van genade mag zijn.                                 
Laat ons bidden…
 
Wij bidden U voor alle jongeren, ook voor hen die U nog niet kennen
of wegen gaan van geweld of verslaving, dat zij Jezus mogen ontmoeten
in de vreugde van het geloof.                                                
Laat ons bidden ….
 
Voor de zieken, voor alle zieken die verpleegd worden in het ziekenhuis
of elders, voor alle zieken aan wie wij ons gebed beloofd hebben.
Dat zij de genade van genezing mogen ontvangen en overgave aan Gods Wil.
Laat ons bidden …
 
Aan de liefdevolle voorspraak van Maria vertrouwen wij alle intenties toe
die nog leven in ons  hart (… stilte ….)                                                          
Laat ons bidden ….
 
Jezus U bent ons nabij in het Brood van Eeuwig Leven.
Voedt onze ziel en verlicht ons hart. Gij die leeft in Eeuwigheid. AMEN
 
ONZE VADER  …                     WEES GEGROET …
 
Overweging
 
 “Wanneer gij wilt, kunt gij de geboden onderhouden,
en het is ook verstandig te doen wat de Heer behaagt.
Hij heeft vuur en water voor u neergezet:
gij kunt uw hand uitstrekken naar wat ge verkiest.
Voor de mensen liggen het leven en de dood,
en wat een mens behaagt, wordt hem gegeven.
Want groot is de wijsheid van de Heer,
zijn macht is geweldig en Hij ziet alles.
Zijn ogen zijn gericht op wie Hem vrezen
en iedere daad van de mens is Hem bekend.
Hij heeft niemand bevolen te zondigen
en aan niemand verlof gegeven om kwaad te doen.”     
(Sir. 15: 15-20)

 

Heer onze God, in ieder mensenhart hebt Gij de vrijheid neergelegd. Laat ons deze vrijheid niet misbruiken om te zoeken naar wat ons behaagt, maar laat haar openbloeien tot een antwoord op uw geboden. U hebt gezegd dat U verblijf zult houden bij hen die oprecht willen zijn en eerlijk van hart. Heilig ons, zodat U onder ons kunt wonen, en uw tegenwoordigheid de ziel en vreugde wordt van ons leven. Wek in ons de gezindheid van uw Zoon die tot voltooiing heeft gebracht al wat geschreven staat, Jezus Christus onze Heer. Die met U leeft in eeuwigheid, Amen.

TANTUM ERGO (het  Heilig Sacrament wordt overgebracht naar het tabernakel.)

Afsluiting: Maria Lied

 

Yvette van den Heuij