Home » EUCHARISTISCHE AANBIDDING » Aanbiddings- gebeden

 

Gebeden tijdens

Eucharistische Aanbidding 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       19 juli 2016

Gebed:                             

Op wonderlijke wijze bent U overal dicht bij ons; U werkt in ons, Heer, en U blijft verborgen. U bent ongrijpbaar als wij U zoeken met de wijsheid van de wereld. Ons denken en onze zintuigen raken U niet: alleen in geloof, liefde en gebed komen wij U nader. Dit Heilig Jaar van Barmhartigheid wilt U ons uw genade schenken om te groeien in geloof. Wij brengen U lof en dank omdat we in momenten van lijden en zwakheid bij u mogen aankloppen. U bent de Barmhartige Vader die ons in de armen sluit. Wanneer we de ellende zien van mensen om ons heen dan mogen we Uw Naam Jezus uitspreken als een gebed. Wij bidden daarom in dit ogenblik van Aanbidding slechts Uw nabijheid Jezus; open ons hart voor de werking van de Heilige Geest. U bent de Heer, de Gekruisigde die ons lijden kent. Als U ons liefhebt, Jezus, hoeven wij  U niets te vragen met woorden. Wij bidden slechts dat Uw Liefde dieper in ons mag doordringen. AMEN.

                                                                                                                                                Yvette

 

Gebed:

Heer, wie U ziet, ziet de Vader. Hoe groot is dat geheim! We worden in dit Heilig Jaar uitgenodigd om hierin Uw barmhartigheid te leren kennen.

Juist nu we bij U mogen komen in gebed – wanneer U tastbaar onder ons bent in het Heilig Sacrament – mogen wij stilstaan bij deze genade.

Wij zoeken U in ons leven, maar weten vaak niet waar we rust kunnen vinden.

De wereld zoekt naar wegen van vrede, maar vindt U zo vaak niet. Laat ons daarom vanavond bidden, voor onszelf; dat ons geloof mag groeien. Voor de wereld; dat zij Uw Naam ‘Jezus’ mag belijden als bron van Leven. Voor degene die zich tegen U verzetten; dat de Heilige Geest hun hart mag omvormen.

Zo kan de veertigdagentijd een tijd van genade worden. Samen met U Heer gaan we de woestijn in om onze zwakheden te leren kennen. Niet om ons erdoor te laten ontmoedigen, maar om Uw barmhartigheid te leren kennen in de zachte bries, in de stilte van het lijden en de nood van ons bestaan. Wees ons nabij Heer, U die leeft met de Vader en de Geest in de eeuwen der eeuwen. Amen.

 

 

Gebed:

Heer Jezus, als wij zwak zijn, bent U toch Aanwezig. Als wij bij U komen met vermoeidheid en lege handen, dan ontvangt U ons toch. U bent het Gezicht van Gods Barmhartigheid, die geeft zonder te vragen en tot ons spreekt, zonder dat wij woorden hebben. Zo wilt U ons leren Heer, dat wij niet hoeven te vertrouwen op eigen kracht, maar dat onze weg de weg van overgave is. Wij bidden Jezus, dat uw Naam vanavond het gebed mag worden van ons hart. Wanneer Uw Naam ons hart vervult, brengen wij alle intenties bij U. Want ook al zijn we hier maar met weinigen, omdat U in ons midden bent, mogen wij er op vertrouwen dat U ons gebed uitdraagt over de wereld. Heer, U spreekt met de woorden van de profeet Joel: “Keert tot Mij terug, van ganser harte”.  Wij bidden dat in deze sterke tijd de grootsheid van uit Barmhartigheid wonderen doet in de wereld van vandaag: door geweld te doorbreken met vrede; door kinderen die gelokt worden door criminaliteit de hoop van het Evangelie te schenken die niemand hun meer verkondigt; door ziekte en wanhoop de vruchtbaarheid te geven van het Kruis waaraan U stierf en zo teken te worden van een nieuw begin in U, Heer, die heeft en heerst in de eenheid van de Heilige geest. God, door alle eeuwen der eeuwen. AMEN.

 Yvette

 

 

Gebed:

 

O mijn God, Drie-eenheid die wij mogen aanbidden in het Heilig Sacrament, help ons onszelf totaal te vergeten om onze intrek te nemen in U, in de eenheid en in vrede, gevestigd in uw eeuwig nu. Moge niets onze vrede verstoren, moge niets ons wegtrekken van U. Elke minuut voert ons verder binnen in de diepte van uw Mysterie. Breng ons tot rust en stilte – maak ons hart tot een Hemel voor U – een geliefd hart waar U rust kunt vinden. O Christus die we beminnen, gekruisigd uit liefde, kom in ons de Vader aanbidden, kom onze wereld met U verzoenen, juist nu wij uw offergave in deze Veertigdagentijd herdenken. De onbaatzuchtigheid van uw zelfgave is ons voorbeeld tot navolging. Geest van Liefde, vuur dat omvormt, kom over ons en laat het Woord meer en meer mensen worden in ons.  Vorm ons naar het beeld van uw geliefde Zoon die voor ons gestorven is. Uw Barmhartige genade is groter dan ons menselijk hart. Daar bidden wij dat U het doet smelten waar het afstandelijk is en koud. Wij bidden ook voor de velen die hier nu niet met ons zijn. Dat ons gebed een kleine offergave mag zijn voor uw aanschijn door Christus onze Heer, AMEN.

 

Naar het gebed van de Heilige Elisabeth van de Heilige Drie-eenheid

 

Gebed:

 

Jezus, dank U dat wij op deze avond bij U mogen komen. Wij weten ons verbonden met allen die het Heilig Jaar van Barmhartigheid vieren en overal op de wereld deze Veertigdagentijd als een bijzondere tijd van genade mogen beleven.. Op het feest van uw heilige Moeder Maria – onbevlekt ontvangen  - werd de poort van ons hart geopend naar U. Dit symboliseren we wanneer in Rome de Heilige Deur wordt geopend. Wij bidden met en voor de wereld dat zij de Barmhartigheid van de Vader mogen leren kennen. Help ons, Heer, …dat onze ogen barmhartig mogen zijn, zodat wij nooit achterdochtig zijn of zullen oordelen naar uiterlijkheden, maar steeds zoeken naar wat mooi is in de ziel van onze naasten en hen tot hulp zal zijn; …dat onze oren barmhartig mogen zijn, zodat wij aandacht hebben voor de behoeften van onze naasten, en niet onverschillig voor hun pijn en klachten; …dat onze tong barmhartig mag zijn, zodat wij nooit kwaad spreken over anderen, maar woorden van troost en vergeving voor ieder mogen hebben; …dat onze handen barmhartig mogen zijn en vol goede daden; …dat onze voeten barmhartig mogen zijn, zodat wij ons haasten om onze naaste te helpen, ondanks onze eigen vermoeidheid; …dat ons hart barmhartig mag zijn, zodat wij zelf mogen delen in al het lijden van onze naaste, zodat wij op Christus mogen gaan lijken en zijn Barmhartigheid in de wereld brengen. AMEN

 

 

 

Gebed:

 

Heer Jezus, U zij geprezen in het Allerheiligste Sacrament. U leert ons om Barhartig te zijn zoals uw Hemelse Vader en U heeft ons gezegd: “Wie mij ziet, ziet de Vader”. Toen Zacheus en Mattheüs in de ban waren van geld en rijkdom, keek U hen vol Barmhartigheid aan. Toen de overspelige vrouw op het punt stond veroordeelt te worden, liet U haar niet alleen in haar zwakheid en eenzaamheid en sprak U tot haar de bevrijdende woorden: “Dan veroordeel ik u ook niet.” Wij bidden U, Heer, dat wij ons hart openen voor uw Barmhartige blik nu U hier aanwezig bent in het Allerheiligste Sacrament. Dat we mogen ontdekken in ons hart, waar wij uw vergeving nog zo hard nodig hebben. En niet alleen voor onszelf bidden we hier, maar namens zovelen die hier niet zijn. Want als gemeenschap zijn we geroepen om te geven in de wereld wat we ontvangen van U; zachtmoedigheid, vergeving, geduld en oprechte betrokkenheid bij het leed van onze naasten; al is het maar, Heer, het er zijn in hun verdriet, zoals U er was voor de vrouw die men wilde stenigen. Zend Uw Geest om harten ontvankelijk te maken voor Uw Verlossing, en bevrijding van de zonden, zodat we samen kunnen opgaan naar het Paasfeest. AMEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Maak een Gratis Website met JouwWeb